ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Արարատի մարզային գրադարանի սպասարկման բաժնի կառուցվածքը, գործառույթները և  կանոնակարգը

                                                                                                Հիմնական խնդիրները.                                                                         

1.     Գրքի սիստեմատիկ ու նպատակասլաց պրոպագանդան և ընթերցանության ղեկավարումը:

2.     Մարզի և ԿԳ մյուս բաժինների հետ համագործակցելու հիման վրա կազմակերպում է

        ընթերցողների գրադարանային-մատենագիտական, ինֆորմացիոն սպասարկումը:

                                                        Աշխատանքի     բովանդակությունը.

     Ըստ մարզի բնակչության գրադարանային սպասարկման միասնական պլանի կազմակերպում է ընթերցողական տարբեր խմբերի սպասարկումը գրքով և ինֆորմացիայով:

      Ձևավորվում է ընթերցողական կոնտիկենտը: Սիստեմատիկաբար ուսումնասիրում է ընթերցողների կազմը, նրանց հետաքրքրություններն ու պահանջները:

                                                              Աշխատանք ընթերցողի հետ.

Նպաստում է ընթերցողների ընդհանուր կուլտուրայի  բարձրացմանը, նրանց մասնագիտական

վարպետության աճին:

Աբոնեմենտում, ընթերցասրահում, մանկական բաժնում կազմակերպում է ընթերցողների շերտավորված

սպասարկում:

Օպերատիվ կերպով բավարարում է ընթերցողների պահանջները գրականությունը տուն և ընթերցասրահ

տալու, ՄԿԳ-ի միասնական ֆոնդերից գրքերի և այլ նյութերի լայն ընտրության հնարավորություն

ընձեռելու, ՄԳԱ-ով սպասարկելու միջոցով:

Ընթերցողների հետ տարվում է անհատական աշխատանք:

Բացահայտում և պրոպագանդում է  ՄԿԳ միասնական ֆոնդը:

Ինֆորմացիոն-մատենագիտական բաժնի հետ համատեղ ապահովում է ընթերցողների

տեղեկատու-մատենագիտական և ինֆորմացիոն սպասարկումը:

Ստեղծում է ընթերցողական ակտիվ և նրան ներգրավում բաժնի միջոցառումների կազմակերպմանը:

Հաշվառման է ենթարկում ԿԳ ընթերցողների սպասարկման գծով տարվող աշխատանքները, վարում է ԿԳ

ընթերցողների միասնական գրացային քարտարան:

                                              Աշխատանք բաժնի ֆոնդի հետ.

Մասնակցում է բաժնի ֆոնդի կոմպլեկտավորմանը: Ուսումնասիրում է բաժնի ֆոնդի կազմը և օգտագործումը:

Սիստեմատիկորեն վերլուծում է մերժումները` կազմում մերժումների ցուցակ, ըստ որի համալրում ֆոնդը:

Կազմակերպում է բաժնի ֆոնդը, ապահովում նրա ստուգումը և պահպանումը:

Բացահայտում և առանձնացնում է չօգտագործվող բազմօրինակ գրականությունը,ֆոնդը մաքրում մաշված և արդիականությունը կորցրած գրականությունից:

Մասնակցում է մեթոդական-կազմակերպման բաժնի աշխատանքներին:

Ընթերցողների գրադարանային մատենագիտական, ինֆորմացիոն սպասարկման վիճակի վերլուծմանը, ընթացիկ կոմպլեքս պլանի կազմանը, ինչպես և ԿԳ ընթերցողների հետ տարվող աշխատանքների մասին հաշվետվությանը: